Warszawa, dnia 23.05.2018 roku

Polityka prywatności i plików „cookie”

Kanani Europe Sp. z o.o. (dalej: „Kanani”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów (Użytkowników) podczas korzystania z naszych usług. W tym celu opracowany został zestaw zasad regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów. O wszelkich zmianach w polityce danych osobowych można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Kanani – www.miyacosmetics.com
Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje Klientów o tym, jakie ich dane są gromadzone na stronie internetowej Kanani oraz wskazanie, które z tych danych osobowych i w jaki sposób są przetwarzane, a także wskazuje kontakty do kogo należy się zwrócić w wyżej opisanych sprawach.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach portalu www.miyacosmetics.com jest spółka Kanani Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000589718, REGON: 363139461, NIP: 525-26-38-288, kapitał zakładowy w kwocie 200.000,00 złotych.
W przypadku, gdy dla określonej usługi w portalu www.miyacosmetics.com inny podmiot posiada przymiot administratora danych (podmiot przetwarzający dane osobowe), to informacje w tym zakresie znajdują się w notach prawnych oraz podstronie listy dostawców usług.
Kanani reprezentuje Zarząd w składzie:
1. Anna Koss – Członek Zarządu, oraz
2. Anna Białas-Bednarczyk – Członek Zarządu.

Jako podmiot odpowiedzialny Kanani jest dostępna pod podanymi niżej danymi kontaktowymi:
• pocztą pod adresem ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa
• e-mailem pod adresem rodo@kananieurope.com

Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych zapisanych w serwisie Kanani, celu i sposobu ich przetwarzania, a także skorzystać ze swojego prawa do zmiany, aktualizacji, blokady lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Kanani według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań lub celów, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, listem lub telefonicznie korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

Dane osobowe

Ponosimy odpowiedzialność za wszystkie dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i data urodzenia – które powierzają nam Użytkownicy, bądź które uzyskujemy w trakcie dokonywania przez Klientów zakupów, zamawiania katalogów, prenumeraty naszego newslettera albo tworzenia konta na stronie www.miyacosmetics.com
Ponosimy również odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe, które uzyskujemy podczas rekrutacji lub konkursów. Powyższe dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w Polsce.
Kanani nie udostępnia danych Użytkowników osobowych innym podmiotom.

Dlaczego Kanani zbiera dane osobowe Użytkowników, do czego są wykorzystywane i jak Kanani realizuje uprawnienia Użytkowników z zakresu przetwarzania danych osobowych?
Informacje, które zbiera Kanani, służą do realizacji zobowiązań wobec Klientów oraz do świadczenia usług, które oferuje Kanani. Powyższe cele obejmują również przesyłanie informacji i ofert w celach marketingowych. Wyrażając, za pomocą rejestracji, swoje zainteresowanie ofertą Kanani lub składając podanie o przyjęcie do pracy, Użytkownik lub kandydat do pracy udziela zgody na przetwarzanie przez Kanani jego danych osobowych w procesie rekrutacji. Powyższe dane są zapisywane i przechowywane w specjalnych rejestrach Kanani dopiero po udzieleniu przez Użytkownika lub kandydata jasnej i transparentnej zgody.

Kanani za pośrednictwem strony internetowej nie gromadzi i nie przetwarza tzw. danych wrażliwych (takich jak pochodzenie rasowe/etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne/filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, stan zdrowia, życie intymne). Prosimy zatem o niepodawanie ww. danych wrażliwych żadnego Użytkownika, który zgłasza zainteresowanie ofertą Kanani bądź kandydata wysyłającego aplikację.

Kanani realizuje prawa podmiotu, którego dane są przetwarzane (Użytkownika, Klienta) w następujący sposób:

• prawo dostępu Użytkownika do danych osobowych – Kanani prowadzi rejestry przetwarzanych danych osobowych; Użytkownik, który chce uzyskać prawo dostępu do swoich danych osobowych powinien zgłosić swoje żądanie na jeden ze sposobów kontaktowych wskazanych powyżej w niniejszej polityce i, w zależności od wyboru sposobu pozyskania informacji o danych osobowych, Użytkownik otrzyma list albo link do lokalizacji, z której będzie mógł pobrać plik z kopią danych osobowych jakie Kanani przetwarza,
• prawo sprzeciwu – Użytkownik otrzyma informację – stanowisko Administratora danych osobowych,
• prawo sprostowania – Użytkownik powinien złożyć wniosek na jeden z podanych danych kontaktowych Kanani i po przetworzeniu takiego wniosku przez Kanani Użytkownik otrzyma informację i potwierdzenie zmiany danych osobowych,
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik powinien złożyć wniosek na jeden z podanych danych kontaktowych Kanani i po przetworzeniu takiego wniosku otrzyma stosowną informację a jeżeli żądanie Użytkownika będzie uzasadnione – także potwierdzenie ograniczenia przetwarzania,
• prawo do bycia zapomnianym – Użytkownik powinien złożyć wniosek na jeden z podanych danych kontaktowych Kanani i po przetworzeniu takiego wniosku otrzyma stosowną informację – stanowisko Administratora danych osobowych oraz informację o usunięciu i anonimizacji żądanych przez Użytkownika danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik powinien złożyć wniosek na jeden z podanych danych kontaktowych Kanani i po przetworzeniu takiego wniosku otrzyma stosowną informację – Użytkownik otrzyma stosowny link do lokalizacji, z której będzie mógł pobrać plik z ustrukturyzowaną kopią danych osobowych, przygotowanych do przeniesienia albo list z pisemną kopią danych osobowych,
• cofnięcie zgody – w każdej chwili Użytkownik może cofnąć dowolną wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do celów reklamowych
Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu w serwisie Kanani wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika także do następujących celów:
a. aby stale optymalizować zakupy Użytkownika w ramach przyjaznej dla Klienta i zindywidualizowanej oferty,
b. aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; oraz
c. aby polecać użytkownikowi produkty lub inne usługi.

Kanani wykorzystuje do powyższsego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez Użytkownika urządzeniu, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie Kanani uzyska od Użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo Kanani może korzystać także z historii zamówień.
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w niniejszej procedurze dane kontaktowe (np. e-mail, list).

Newsletter

Do wysyłki newslettera Kanani wykorzystuje podany przez Użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika, które polega na wyrażeniu przez Klienta, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.
Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w niniejszej polityce dane kontaktowe (np. e-mail, list). W każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

Wiadomości e-mail z polecanymi produktami

Jeżeli użytkownik dokonał zakupu w serwisie Kanani, wówczas regularnie będzie otrzymywał od Kanani wiadomości e-mail z polecanymi produktami. Wiadomości te są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik zapisał się do newslettera, czy nie. Kanani chce w ten sposób udostępnić Użytkownikowi informacje o produktach z oferty Kanani, które mogłyby zainteresować Klienta na podstawie jego ostatnich zakupów.

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z otrzymywania od Kanani informacji o polecanych produktach lub ogólnie z informacji reklamowych, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w niniejszej polityce dane kontaktowe (np. e-mail, list). W każdej wiadomości e-mail dostępny jest link do rezygnacji.

Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika wykorzystywane są ponadto do wyświetlania reklamy banerowej (ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki „cookie” lub piksele. Zadaniem Kanani jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na stronie internetowej Kanani lub produkty podobne do oglądanych przez Klienta wcześniej („retargeting”). W ramach reklamy banerowej Kanani wykorzystuje wyłącznie dane pseudonimizowane, to jest: bezpośrednie informacje o Użytkowniku takie jak imię i nazwisko czy adres e-mail nie są zapisywane w plikach „cookie”.

Konkursy

Kanani w ramach konkursów wykorzystuje dane Użytkowników w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowana oferty Kanani. Szczegółowe informacje podane są w warunkach uczestnictwa danego konkursu. W wielu przypadkach Kanani ogłasza konkurs poprzez stronę Kanani na portalu Facebook. Wszelkie informacje, dotyczące polityki prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika, w ww. przypadku, znajdują się na stronie internetowej www.facebook.pl.

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kanani

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzanymi przez Kanani danymi osobowymi:
• prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. Kanani jest zobowiązana do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki;
• prawo sprostowania
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z wnioskiem o sprostowanie swoich danych;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. O ile żądanie Użytkownika jest uzasadnione, dane osobowe będą przechowywane przez Kanani, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego lub inny cel przewidziany w przepisach prawa europejskiego lub krajowego, dotyczących ochrony danych osobowych;
• prawo sprzeciwu
Użytkownik w przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, może wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność swoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych;
• prawo do bycia zapomnianym
Użytkownik, w każdej chwili może żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Kanani ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki, chyba że konieczność przetwarzana wskazanych danych osobowych będzie niezbędna dla jakiegokolwiek uzasadnionego calu wskazanego w przepisach prawa europejskiego lub krajowego;
• prawo do przenoszenia danych
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z wnioskiem o otrzymanie w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody Użytkownika lub w związku z realizacją umowy;
• prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki „cookie”

„Cookie” (ciasteczko) to niewielki plik tekstowy wysyłany przez stronę internetową
i przechowywany na twardym dysku komputera osoby odwiedzającej.
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania ustawień przeglądarki internetowej, żeby przed wysłaniem pliku „cookie” do komputera Użytkownika na ekranie pojawiała się wiadomość. Wtedy Użytkownik sam decyduje, czy przyjąć, czy zablokować „cookie”. Użytkownik ma również możliwość całkowitego zablokowania wszystkich plików „cookie”. Sposób zmieniania ustawień zależy od przeglądarki.
Jeśli Użytkownik zdecyduje się zablokować wszystkie „cookies”, może nadal odwiedzać stronę internetową Kanani, ale za każdym razem trzeba będzie na nowo wprowadzać stosowne dane.
Kanani przechowuje pliki „cookies”, aby ocenić czy jest to pierwsza wizyta Użytkownika w serwisie internetowym Kanani, czy jest to kolejna wizyta na stronie Kanani oraz ewentualnie, które podstrony były przeglądane przez Użytkownika. Kanani nie używa „cookies” do przechowywania osobistych informacji na temat Użytkowników. Kanani wykorzystuje powyższe pliki wyłącznie po to, by ułatwić przeglądanie strony internetowej Kanani oraz uzyskać informacje o tym, ile osób ją odwiedza.

Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?

Dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Jak włączyć i wyłączyć pliki „cookie” w konkretnej przeglądarce internetowej.
Użytkownik w celu włączenia lub wyłączenia plików „cookies” dla danej przeglądarki internetowej powinien zajrzeć do sekcji “Pomoc” dla danej przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Jak zarządzać plikami „cookies” na telefonie komórkowym?

Informacje o zarządzaniu plikami „cookies” na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Jak zarządzać plikami „cookies” typu flash?

Zmiana ustawień lub usunięcie plików „cookies” typu flash jest możliwe za pomocą narzędzia, które udostępnia firma Adobe: Menedżer ustawień programu Adobe Flash Player.
Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.adobe.com.

Linki

Strona www.miyacosmetics.com może zawierać linki do innych stron internetowych, które są poza kontrolą Kanani. Kanani nie może ponosić odpowiedzialności za naruszenie integralności ani za treść ww. stron – linki zamieszczane są wyłącznie po to, aby ułatwić Użytkownikom znalezienie więcej informacji związanych z konkretnymi dziedzinami.